Ziekenzalving / ziekenzegen

Ziekenzalving

De ziekenzalving, ook wel “het sacrament van de zieken” genoemd, is een van de zeven sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk.
Het is specifiek bedoeld voor gelovigen die ernstig ziek zijn, een zware operatie moeten ondergaan of door ouderdom verzwakt zijn.
Dit sacrament biedt geestelijke steun, vergeving van zonden en, indien God het wil, lichamelijke genezing.

Ritueel en Symboliek:
De ziekenzalving wordt toegediend door een priester die de zieke met heilige olie (de olie van de zieken, gewijd door de bisschop) zalft. De rituelen omvatten doorgaans:

  1. Gebeden: De priester en aanwezigen bidden voor de genezing en kracht van de zieke.
  2. Belijdenis en Absolutie: De zieke kan zijn of haar zonden belijden, waarna de priester absolutie verleent.
  3. Zalving: De priester zalft het voorhoofd en de handen van de zieke met heilige olie terwijl hij de woorden uitspreekt: “Door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid moge de Heer u
    bijstaan met de genade van de Heilige Geest. Amen. Moge de Heer die u van zonde bevrijdt, u heil verlenen en u oprichten. Amen.”

Betekenis:
De ziekenzalving wordt gezien als een middel om de zieken met Christus te verenigen in zijn lijden en om hen troost en vrede te bieden. Het sacrament benadrukt de aanwezigheid van Christus in tijden van nood en lijden en versterkt het geloof van de zieke.

 

Ziekenzegen:
De ziekenzegen is een sacramenteel ritueel dat, hoewel niet een van de zeven sacramenten, ook veel wordt toegepast in de pastorale zorg van de kerk. Het is bedoeld om zieken geestelijke kracht en zegen te geven zonder de formaliteit van de ziekenzalving. Het kan door een pastoraal werker of door een leek namens de geloofsgemeenschap worden toegediend.

Ritueel:
De ziekenzegen bestaat uit gebeden en het maken van een kruisteken over de zieke. Er kunnen ook andere gebaren of symbolische handelingen aan verbonden zijn, zoals het opleggen van handen.
Het doel is om de zieke te verzekeren van Gods nabijheid en liefde.

 

Verschillen tussen Ziekenzalving en Ziekenzegen:

Sacramentele status:
De ziekenzalving is een sacrament, terwijl de ziekenzegen een sacramentele handeling is.

Toediener:
De ziekenzalving kan alleen door een priester worden toegediend, terwijl de ziekenzegen door zowel priesters als diakens als pastoraal werkenden en leken kan worden uitgevoerd.

Doel en Gebruik:
De ziekenzalving wordt specifiek gegeven aan ernstig zieken of stervenden, terwijl de ziekenzegen breder kan worden toegepast, bijvoorbeeld bij minder ernstige ziekten of als algemene zegen voor de zieken. Beide rituelen zijn diep geworteld in de katholieke traditie en bieden troost en hoop aan de zieken door de belofte van Gods helende aanwezigheid en liefde.

Indien u een familielid heeft die ernstig ziek is en hij of zij wil bediend worden neem dan a.u.b. tijdig contact op via het noodnummer. Het mooiste is dat hij of zij het nog kan meemaken bij volle bewustzijn.

Niet altijd is er een priester op korte termijn beschikbaar, dan kan er geen ziekenzalving plaats vinden; wel de ziekenzegen. Dit heb ik het afgelopen jaar verschillende keren mogen doen. Zowel voor de familie als voor mij een bijzondere gebeurtenis.

Jan K├Ârmeling