Van de werkgroep “Samen Kerk,  Samen Sterk”

Eind 2022 is de begroting voor de Elisa parochie voor het jaar 2023 ingediend. Afgelopen maand heeft het bisdom ons laten weten dat deze begroting (ondanks een fors tekort) is goedgekeurd. Uiteraard is dat fijn nieuws! Echter, 2023 is alweer bijna half om en het bestuur buigt zich over de opgave om plannen te maken voor de komende vijf jaar, de komende tien jaar.
Dat is niet gemakkelijk, maar de knelpunten waar we bij de Elisaparochie tegenaan lopen, zijn niet uniek. Veel parochies worstelen met soortgelijke vraagstukken. Van de werkgroep “Samen Kerk,  Samen Sterk” ontvingen wij onderstaand persbericht, dat is verspreid nadat deze werkgroep eind april 2023 een gesprek heeft gehad met kardinaal Eijk en de bisdom staf. Zij hebben ons verzocht dit bericht met u te delen en dat doen wij dan ook graag. U vindt het hieronder.

SAMEN KERK, SAMEN STERK IN GESPREK MET KARDINAAL EN BISDOMSTAF

Kansen voor vitale Geloofsgemeenschappen:

“Daar hoeft de kerk niet gesloten te worden”

Wederzijds respect als basis van een goed gesprek.

Samen Kerk, Samen Sterk heeft als vertegenwoordiger van vele lokale geloofsgemeenschappen uit heel Overijssel en Gelderland afgelopen week diepe indruk gemaakt bij het bezoek aan kardinaal Eijk. Met een afvaardiging van 6 personen uit de regio, geheel ondersteund door meer dan 6600 ondertekende petities en daarnaast nog vele rechtstreeks gestuurde petities naar het bisdom, welke de afgelopen maanden zijn ingediend. Er was een warm onthaal in het Bisdomhuis aan de Maliebaan.
De volledige bisdom-staf bestaande uit Kardinaal W. Eijk met zijn secretaris, de beide hulpbisschoppen en de regiovicarissen uit Overijssel en Gelderland was aanwezig. Als start van de toch wel unieke bijeenkomst en uit dankbaarheid voor de uitnodiging van het overleg werden een grote “krentenwegge” en een originele “goastok” aangeboden aan de kardinaal. Daarbij kon natuurlijk een korte uitleg over de betekenis en symboliek van de twee geschenken, behorend bij een stukje cultureel erfgoed van Twente, niet ontbreken. Dat werd door de kardinaal en zijn staf zeer gewaardeerd en was een mooi begin van een verdere onderlinge kennismaking en uitvoerig gesprek over meerdere onderwerpen.

Aan het begin van het gesprek werd duidelijk aangegeven, dat we er zijn als afvaardiging van een grote achterban, wat in feite ook de achterban van het bisdom is en dat onze zorg ook de zorg van het bisdom zal zijn. Vanuit dat gezamenlijke probleem is het vervolgens de doelstelling om met elkaar op zoek te gaan naar een gezamenlijke oplossing en dat werd door het bisdom volledig onderstreept.

Vervolgens werden als definitieve start van het gesprek door de afvaardiging van Samen Kerk, Samen Sterk alle steunbetuigingen aangeboden middels de ondertekende petities namens de vele locaties. Dit maakte echt indruk, zoals dat in een eerder gesprek met vicaris Cornelissen in Raalte ook al het geval was. De achtereenvolgende onderwerpen en vragen, die hierna aan elkaar werden voorgelegd en gezamenlijk besproken, waren:

– Het grote belang van vrijwilligers voor een geloofsgemeenschap. – De verminderde kerkgang, vanaf de tachtiger jaren.

– Wat is nu de praktijk, waar ligt de behoefte en hoe sluit je daarbij aan?

– Hoe kunnen we de krachten bundelen, ter ondersteuning van groepen mensen die hulp nodig hebben en hoe kunnen we samen, bisdom-staf en parochiebesturen bruggen slaan?

– Is het instellen van Eucharistische centra wel de juiste oplossing gebleken? Het heeft als hart van een parochie niet gebracht wat het bisdom er van had verwacht!

– Missionaire priesters, dat wil zeggen priesters die rondgaan in de parochie om voor te gaan in de Eucharistie, sluiten beter aan bij de vraag vanuit de vele kleine kleine geloofsgemeenschappen.

– Een optimale communicatie met de parochianen is een absolute voorwaarde!

– Ontwikkelingen kunnen snel gaan: kies wat van belang is om te behouden.

– Welke keuzes vindt het bisdom nu van belang: m.b.t. liturgie en organisatie?

– Invloed van corona gedurende drie jaar is niet gunstig geweest.

– We moeten met elkaar omdenken; mensen verbinden i.p.v. gebukt te gaan als gevolg van kerksluitingen.

 – Hoe bereik je de jongeren?

– Cohesie bevorderen: we hebben samen een taak naar de toekomst.

Alle onderwerpen zijn zeer open aan elkaar voorgelegd en bieden wederzijds kansen om de komende tijd in de vele geloofsgemeenschappen neer te leggen. Het zijn niet meer dan ideeën, om in bredere zin met elkaar te bespreken en op zoek te gaan naar mogelijkheden. Die openheid is de pure winst van een boeiend gesprek en biedt kansen om er met alle snelle veranderingen in de maatschappij een passende vorm aan te geven. Een grote opdracht en tevens een zoektocht die we alleen met elkaar kunnen gaan! De menselijke maat, sociaal en maatschappelijk, is daarbij het uitgangspunt.

Met betrekking tot het voornemen om binnen vijf jaar een groot aantal kerken te sluiten, geeft Kardinaal Eijk duidelijk aan, dat hij geen kerken sluit! Hij geeft alleen goedkeuring aan kerksluiting, als een parochiebestuur dat verzoek aan hem voorlegt. Daarbij beoordeelt het bisdom of voldaan is aan de voorwaarden, of de geloofsgemeenschap is gehoord en voldoende inspraak heeft gehad. Wanneer een geloofsgemeenschap vitaal is, dan hoeft die kerk niet gesloten te worden.

Er wordt niet puur uitgegaan van de Kaski-cijfers, maar de daadwerkelijke inzet van de geloofsgemeenschap ter plaatse op het gebied van vrijwilligers en financiën. Dat betekent volgens de kardinaal, dat wanneer een Eucharistisch centrum, of een Basiliek niet vitaal is deze evengoed gesloten kan worden.

Wat betreft het voorgaan in woord – en communievieringen door leken, diakens en pastorale werkers is het voorstel van beleid dat dit in vijf jaar wordt afgebouwd. Hierbij geeft de Kardinaal aan, voorlopig geen wijzigingen aan te brengen. Dit standpunt zal ingehaald worden door de tijd, volgens de werkgroep Samen Kerk Samen Sterk!

Duidelijk is afgesproken met elkaar nauw contact te onderhouden betreffende de ontwikkelingen hieromtrent in de komende jaren.

Werkgroep Samen Kerk, Samen Sterk

Van de werkgroep “Samen Kerk,  Samen Sterk”